دكتر قادري بعنوان نماينده گروه جراحي قلب در جلسات كميته مستند سازي به رياست جناب اقاي دكتر معصومي در بيمارستان چمران ١٣٩٧
همایش ها و کنگره ها
دكتر قادري بعنوان نماينده گروه جراحي قلب در جلسات كميته مستند سازي به رياست جناب اقاي دكتر معصومي در بيمارستان چمران ١٣٩٧