كنگره هموويژيلانس-دانشگاه علوم پزشكي اصفهان،دكتر قادري در كنار استاد بهداد و جناب اقاي دكتر ضرغام حسين احمدي
همایش ها و کنگره ها
كنگره هموويژيلانس-دانشگاه علوم پزشكي اصفهان،دكتر قادري در كنار استاد بهداد و جناب اقاي دكتر ضرغام حسين احمدي