دكتر قادري در حال اموزش دانشجويان
با دانشجویان
دكتر قادري در حال اموزش دانشجويان